Prečisti

  Otpadne emulzije prečišćavamo pomoću savremene mašine koja radi na pricipu vakum evaporatora. U procesu prerade otpadne emulzije dolazi do odvajanja emulzionog ulja i prečišćene vode, pri čemu se emulziono ulje šalje na reciklažu, a prečišćena voda u prirodni recipijent. Prečišćena voda izlaznim parametrima je u skladu sa zakonskim propisima, a emulziono ulje spaljivanjem oslobađa toplotnu energiju. Na ovaj način znatno se smanjuje količina opasnog otpada i dodatno umanjuje zagađivanje životne sredine.

  Osim prerade otpadne emulzije čistimo separatore ulja i masti, te reciklažu starog ulja. U ovom slučaju, korisniku usluge pošaljemo specijalno vozilo za čišćenje separatora, koje principom vakuma izvlači sakupljenu vodu unutar separatora, te istu dovozi u krug naše firme. Pristigla otpadna voda se privremeno skladišti u specijlane posude i prebacuje u postrojenje za preradu. Izlazni parametri prečišćene vode su u skladu sa zakonskim propisima.

  Princip rada

  Proces u postrojenju se zasniva na mehaničkom odvajanju plutajućih krutih čestica i zauljenog mulja. Zauljena voda se proslijedi na aeraciju i odvaja ulja od masti, a nakon tretmana aeracije proslijedi se na filtriranje pomoću posebnih filtera za dodatni tretman prečišćavanja vode.

  Svaka firma koja producira otpadnu emulziju ili drugi opasni otpad nastao u toku obavljanja djelatnosti, zakonski ima obavezu da ga ekološki zbrine.

  Zajedno umanjimo zagađenje životne sredine

  Otpadne emulzije prečišćavamo pomoću savremene mašine koja radi na pricipu vakum evaporatora.

  Prečišćena voda izlaznim parametrima je u skladu sa zakonskim propisima, a emulziono ulje spaljivanjem oslobađa toplotnu energiju. Na ovaj način znatno se smanjuje količina opasnog otpada i dodatno umanjuje zagađivanje životne sredine.

  Posjedujemo specijalno vozilo koje korisniku usluge pošaljemo za čišćenje separatora, koje principom vakuma izvlači sakupljenu vodu unutar separatora, te istu dovozi u krug naše firme. Pristigla otpadna voda se privremeno skladišti u specijlane posude i prebacuje u postrojenje za preradu. Izlazni parametri prečišćene vode su u skladu sa zakonskim propisima.